ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η CYMAR Market Research Ltd. παρέχει τα ακόλουθα είδη πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας:

Ad Hoc έρευνες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη:
 • Συνεχόμενες έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτών
 • Έρευνες διείσδυσης
 • Έρευνες συνηθειών και απόψεων
 • Έρευνες Εταιρικής Εικόνας
 • Έρευνες ελέγχου προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Έρευνες ικανοποίησης προσωπικού/ πελατών
 • Έρευνες ποιότητας υπηρεσίας
 • Έρευνες τμηματοποίησης πελάτων
Έρευνες επικοινωνιακών εκστρατειών:
 • Έλεγχος επικοινωνίας πριν την κυκλοφορία
 • Έλεγχος ανάκλησης επικοινωνίας επόμενης ημέρας
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας επικοινωνίας
Κοινωνικές και Πολιτικές έρευνες:
 • Έρευνες για κοινωνικό-οικονομικά θέματα
 • Εικόνα και βαθμός αποδοχής
 • Έρευνες πρόθεσης ψήφου
Έρευνες μυστικών επισκεπτών

Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται βασίζεται στο είδος της έρευνας, τους στόχους του έργου και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της μελέτης.
 
Η επιλογή του δείγματος εξαρτάται επίσης πάνω στα ζητούμενα ενός έργου. H CYMAR έχει τα δικά της λογισμικά για δημιουργία δειγματοληπτικών πλαισίων για τυχαία επιλογή συμμετεχόντων σε ερευνητικά έργα.

Η διεξαγωγή συνεντεύξεων για ποσοτικά έργα διεξάγεται με τη χρήση CAPI (Computer Aided Personal interviewing), CAWI (Computer Aided Web Interviewing) και CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Η χρήση των πιο πρόσφατων λογισμικών πακέτων επιτρέπει στη CYMAR να παρέχει στους πελάτες της μια εις βάθος διερεύνηση των αποτελεσμάτων. Πέραν πινάκων αποτελεσμάτων και τεστ σημαντικότητας, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα αριθμό στατιστικών μεθόδων για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους Πελάτες της.
Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy