Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά έργα της CYMAR
 
H CYMAR (Εταιρεία) σέβεται τα προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων σε ερευνητικά έργα. Για το σκοπό αυτό περιορίζει την συλλογή προσωπικών δεδομένων στο ελάχιστο απαιτούμενο για την διεξαγωγή και ποιοτικό έλεγχο ενός ερευνητικού έργου.
 
Στην συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών έργων που διεξάγει η CYMAR, τα μοναδικά στοιχεία που κρατά η Εταιρεία για σύντομο χρονικό διάστημα είναι το όνομα και τηλέφωνο σας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για έλεγχο της ποιότητας της εργασίας των ερευνητών μας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση ενός έργου.
 
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου έχετε ενημερωθεί και έχετε δώσει την συγκατάθεση σας είτε προς την CYMAR, είτε προς κάποια άλλη εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε και έχετε εξουσιοδοτήσει να επικοινωνεί μαζί σας για καταγραφή των απόψεων σας (π.χ. εταιρεία που σας παρέχει συστηματικά κάποια υπηρεσία όπως, συνεργείο αυτοκινήτων, πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας), τα προσωπικά σας δεδομένα καταγράφονται και τυχαίνουν χειρισμού με βάση την Πολιτική Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Πληροφοριών και Εξοπλισμού της Εταιρείας. 
 
Δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία αποθηκεύονται και τυχαίνουν επεξεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν, αποθηκευτούν ή τύχουν επεξεργασίας εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, θα ενημερωθείτε για αυτό πριν παρέχετε οποιαδήποτε δεδομένα και θα πρέπει να καταγραφεί η ρητή συγκατάθεση σας.
 
Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και προστατεύονται από πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας. Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Πληροφοριών και Εξοπλισμού για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας. Περιορίζουμε και ελέγχουμε την πρόσβαση που έχουν οι υπάλληλοι και πάροχοι μας σε δεδομένα και δεν δίδουμε για υπεργολαβία την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
 
Δεν μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς να έχουμε λάβει προηγούμενως την ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξουμε.

Όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί και εφαρμόζει η Εταιρεία αποτελούν μέρος του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και τηρεί όλες τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δικαιωμάτων (GDRP),  από τον οποίο απορρέουν και τα ακόλουθα δικαιώματα για εσάς προσωπικά:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Σε περιπτώσεις όπου γίνεται καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν, θα πρέπει να τυχαίνετε ενημέρωσης ως προς την ταυτότητα της εταιρείας που συλλέγει τα δεδομένα σας και τους λόγους για τους οποίους γίνεται η συλλογή. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
 
Ακρίβεια και εγκυρότητα δεδομένων

Άτομα τα οποία έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους και για τα οποία τηρούμε δεδομένα τους για σκοπούς επικοινωνίας και συμμετοχής σε ποιοτικές έρευνες (ομαδικές συζητήσεις) μπορούν να ζητήσουν να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας.  Συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο.  Σας ενθαρρύνουμε να μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών σας στοιχείων.
 
Άτομα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε ποσοτικά έργα (συνεντεύξεις) μπορούν να ζητήσουν να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία εντός ενός μήνα από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Μετά την περίοδο αυτή, για σκοπούς προστασίας, προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων και δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η συνέντευξη σας. Για επικοινωνία μαζί μας, συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το θέμα για το οποίο σας έγινε συνέντευξη, καθώς αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο για το σωστό έργο. 

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που διατηρούμε στα αρχεία μας. 

Δικαίωμα για Περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση).  Σημειώστε ότι θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 
Δικαίωμα για διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα όταν η διατήρηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για σκοπούς νομοθεσίας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.
 
Δικαίωμα για διαβίβαση (φορητότητα) των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, «χωρίς αντίρρηση», δεδομένου ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.  Το δικαίωμα αυτό διευκολύνει την ικανότητά σας να διακινείτε, να αντιγράφετε ή να μεταφέρετε εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε άλλο.
 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ποιο πάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με τον Διευθυντή Ερευνών της Εταιρείας, κο. Χρίστο Μαραγκό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: christos@cymar.com.cy, ή γράψτε μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
CYMAR Market Research Ltd,
Διγενή Ακρίτα 40
2045 Στρόβολος
Τ.Θ. 23803, 1686 Λευκωσία

Εάν έχετε ανεπίλυτες επιφυλάξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, στο οποίο μπορείτε να αποταθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy, ή γράψτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλ: +357 22818456, Φαξ: +357 22304565
 
Information about your rights as participants in CYMAR research projects
 
CYMAR respects the personal data of participants in research projects. To this end, it limits the collection of personal data to the minimum required for the execution and the quality controls needed for a research project.
 
In the overwhelming majority of research projects conducted by CYMAR, the only personal information that the company retains for a short period of time is your name and phone number so that we can contact you to check the quality of our researchers' work. This information is deleted within one month of completing a project.
 
In specific cases where you have been informed and have given your consent either to CYMAR or to different company with which you cooperate and have authorized them to contact you to record your views (eg a company that systematically provides you with a service such as a car service provider, a telecommunications service provider, a financial institution you cooperate), your personal data is recorded and processed in accordance with the Company's Security, Facilities and Equipment Policy.
 
The data that we collect is stored and processed within the European Economic Area ("EEA"). In cases where your data will be transferred, stored or processed outside the EEA, you will be informed οφ τηισ in advance of providing any data and your explicit consent will need to be recorded.
 
All information you provide to us is stored on secure servers and is protected by multiple levels of security. The company has in place a Facilities, Resources and Data Protection Policy to ensure the safety of your data. We limit and control the access to data by our own employees and service providers and we do not subcontract data collection or processing services to external suppliers.
 
We may not disclose your personal information to any other party without your prior explicit consent.
 
All the procedures followed and implemented by CYMAR are part of the Quality Control System of the Company. Additionally, the Company has implemented and complies with all provisions of the General Rights Protection Regulation (GDRP), which also afford you the following rights:
 
Right to information
 
In cases where your information is recorded and processed, you should be notified about the identity of the company that collects your data and the reasons for the collection. This includes the transfer of your personal data to third parties.
 
Accuracy of data
 
Individuals who have given us their consent and we maintain data on them for purposes of communication and participation in qualitative surveys (group discussions) may request to correct or update their personal information at any time, by contacting us. Include your name, address, and e-mail address when you contact us, as this helps us ensure that we only accept changes by the right person. We encourage you to inform us immediately in the event of a change in your personal information.
 
Individuals who have participated in quantitative projects (interviews) may request to correct or update their personal information within one month of an interview being conducted. After this period, for personal protection purposes, personal data is deleted from the databases and your interview can not be identified. To communicate with us, include your name, address and email address and the topic you were interviewed for, as this helps us ensure that we only accept changes from the right person for the correct project.
 
Right of access
 
You have the right to request and receive a copy of your personal information that we maintain in our records
.
Right to limit the processing of personal data
 
You may object to the processing of your Personal Data in some cases (especially when we do not need to process data for a contractual or other legal requirement). Note that you will always be able to withdraw your consent.
 
Right to delete your Personal Data
 
At any time you can request to delete your data from our records and you revoke your consent to the processing of that data, provided that there is no other legal basis for the processing. This right can not be exercised when the retention of data is necessary for legal purposes or the processing is necessary, inter alia, for purposes of archiving in the public interest, for purposes of scientific or historical research or for statistical purposes.
 
Right to transfer (portability) of your Personal Data
 
You have the right to request the transmission of your personal data which is in electronic form from one controller to another, with 'no objection', given that the exercise of this right does not adversely affect the rights and freedoms of third parties. This right facilitates your ability to move, copy or transfer personal data easily from one computer environment to another.
 
To exercise any of the aforementioned rights you can contact the Company's Research Director, Christos Marangos, by e-mail to: christos@cymar.com.cy, or write to us at the following address:
 
CYMAR Market Research Ltd,
40 Digheni Akrita
2045 Strovolos
P.O.Box. 23803, 1686 Nicosia
 
If you have unresolved reservations, you can contact or complain to the Office of the Data Protection Commissioner, which you can contact by e-mail to: commissioner@dataprotection.gov.cy, or write to the following address:
 
Office of the Data Protection Commissioner
1, Iason Street, 1082 Nicosia
P.O.Box. 23378, 1682 Nicosia
Tel: +357 22818456, Fax: +357 22304565
 
 

Quantitative Research
Qualitative Research
Secondary Research
Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy